Projev Honzy Binka k petici proti výstavbě bytových domů na posledním zastupitelstvu

Vážení zastupitelé,

jak jistě víte, není mým zvykem přicházet s připravenými proslovy. Dnes udělám výjimku vzhledem k tomu, že jsem byl v posledních týdnech osloven větším počtem občanů s dotazy na věc výstavby v lokalitě U Křimic, což není obvyklé.

Podkladem pro dnešní zasedání je mj. petice proti této výstavbě předložená mou osobou za 78 občanů. Většina podepsaných bydlí v severní části obce, v ulicích U Křížku, Skupova, Ječná a Poslední. V lokalitě, která přímo sousední s lokalitou označenou v platném ÚP čísly 32 a 40 a vymezená pro tzv. bydlení čisté.

Projektová dokumentace pro výstavbu v této lokalitě byla projednávána na stavební komisi již v lednu 2019, kdy byla předložena dokumentace obsahující zlomek počtu domů, které jsou předkládány dnes. Tehdy jsem se dotazoval, jak budou budoucí obyvatelé k domům zajíždět. Pan místostarosta Váchal mě ujistil, že zajíždět se bude polní cestou ke Křimicím – ke křížku. Ohradil jsem tehdy proti schválení takové výstavby, dokud nebude polní cesta nahrazena ulicí s patřičnými parametry. Obával jsem se, že lokalita bude obsluhována ulicí U Křížku či Dlouhá. Stavební komise se nakonec usnesla proti výstavbě a projekt neschválila do doby dořešení přístupových komunikací.

Letos v květnu byla však na stavební komisi předložena nová projektová dokumentace pod názvem „Výstavba řadových RD Vejprnice – včetně připojení na IS“. Tato obsahuje návrh zastavění území celkem 12ti domy, z toho 8 domů, každý po 8mi BJ – tedy 64 BJ, k tomu 3 mezonetové po 3 BJ – tedy 9 BJ, 1 rodinný dům o 3 BJ. DOHROMADY tedy mluvíme o 76 bytových jednotkách. Tato dokumentace byla schválena a dále postoupena radě obce.

V popisu právního stavu po Změně ÚP č.2. je však pro danou lokalitu „U Křimic“ – 32 a 40 jednoznačně napsáno, že před vydáním územního rozhodnutí bude vypracována územní studie. Tato vypracována nebyla, ač tuto podmínku do změny č.2 zařadila na svou žádost přímo obec Vejprnice. V nedaleké minulosti přitom byla vypracována územní studie například pro lokalitu „Na křížení cest“ v jiné části obce. Mohli jsme se tak předem seznámit se vzhledem budoucí lokality a mohli jsme o ní seriózně rozhodovat. Územní studie určuje mj. budoucí ráz obytné zóny. Nejen podobu budoucích domů, ale i řešení komunikací, zeleně, sportovišť a celkového zasazení do kontextu zástavby obce.

To se zde nestalo a tak jsme svědky něčeho mimořádného v negativním slova smyslu. Zástavby, která nenavazuje nikterak na existující výstavbu. V jižním cípu stavby u ulice Křimická není možné lokalitu napojit chodníkem – protože pro něj prostě není místo. Na pozemcích vznikne jedna ulice, která ubíhá v úhlu odpovídajícímu vyznačeným pozemkům, nerespektující úhly ulic ve stávající zástavbě v okolních lokalitách. Dopravní obslužnost lokality je navrhována napojením na ulici Křimická za intravilánovou bránou směr Křimice, použití stávající polní cesty není uvažováno. Možná si někteří pamatujete, jak jsem opakovaně apeloval, aby vstupní brána byla vystavěna dále směrem ke Křimicím, právě z důvodu plánované výstavby. Pokud bude příjezdová komunikace řešena dle projektu, bude pro nové obyvatele intravilánová brána nefunkční.

A nyní to nejpodstatnější. V lokalitě jsou plánovány domy – celkem 8, které budou obsahovat v každém domě 8 bytových jednotek, celkem 64. Zbytek 3 mezonetové domy a 1 RD. U těch osmi se opravdu nejedená se o rodinný dům, jak je proklamováno. V jednom domě – stavebním celku bude bydlet 8 různých rodin, 2 rodiny budou pak sdílet jeden vchod. Domnívám se, že toto je v přímém rozporu s územním plánem, kde je lokalita vymezena pro bydlení čisté, které předpokládá převahu rodinných domů. Domy budou dle projektu osazeny rovnou střechou, nikoliv valbovou, jak je v okolní zástavbě dodržováno. Hmota domů je vzhledem k danému území a okolní zástavbě obrovská. To je nevhodné nejen z hlediska architektonického, ale také z hlediska zahuštění zástavby v periferní části obce.

ÚP vymezuje lokalitu jako „území zástavby vysoké kvality se značným podílem zeleně“. Ani toto není dodrženo, stejně jako nejsou vymezena veřejná prostranství v potřebném rozsahu (zákon určuje 1000m2 na každé 2 hektary). A tak bych mohl pokračovat, všechny body jsou uvedeny v petici, kterou máte k dispozici.

Prosím vás, jako zastupitele obce, abyste v tuto chvíli převzali zodpovědnost za budoucí ráz obce, která má sloužit pro její obyvatele a ne k developerským rejdům. Není to poprvé, kdy se developeři snaží umístit na dané území co nejvíce obyvatel (zde odhadem cca. kolem 250 lidí), ač je to v rozporu s udržitelným rozvojem obce, ale dokonce i s jejím územním plánem. Prosím vás, abyste vyvinuli iniciativu pro zastavení projektu v tomto rozsahu. Je v pořádku, že lokalita 32 a 40 bude zastavěna rodinnými domy, není ale v pořádku, aby na periferii obce vzniklo sídliště, s kterým nesouhlasí stávající obyvatelé a já doufám, že ani vedení obce. Je na obci Vejprnice, aby nepřistoupila na balancování na hraně zákonů, ale zastupovala své občany a jejich zájmy.