Prodej majetku za hubičku a obecní policie jako kladivo na prostitutky

Obecní byty za hubičku byly prodány i některým stávajícím zastupitelům, kteří tak hlasovali v rozporu se zákonem o střetu zájmů

Vedení obce s podporou vládnoucích zastupitelů prodalo obecní byty za cenu podstatně nižší než tržní. Tento krok nebyl adekvátně zdůvodněn, jak ukládá zákon o obcích. Nutno podotknout, že tato situace je riziková nejen pro zastupitele, kteří hlasovali ve střetu zájmů a bez jakýchkoli předložených podkladů, ale i pro samotné nabyvatele, neboť Smlouva o úplatném převod obecního majetku za cenu podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, bez náležitého zdůvodnění této odchylky, svým obsahem odporuje zákonu (§ 39 odst. 2 zákona o obcích) a je proto podle § 39 obč. zák. neplatná.

Radar na příjezdu od Plzně shromažďuje informace o projíždějící dopravě

Z dalších projednávaných bodů stojí za zmínku ještě informace z radaru, který je instalován na příjezdu od Plzně. Tato bedýnka nejenže informuje blížící se vozidla o jejich rychlosti, ale také evidentně shromažďuje nějaká data o projíždějící dopravě. Tak jsme se dozvěděli, že tímto místem projede za měsíc cca 160 000 (!) vozidel, z toho je zhruba 7 000 nákladních vozů. Dále zhruba každý druhý řidič zde jede rychleji, než povolených 50 km/hod.

Starosta chce zřídit obecní policii, aby zatočil s prostitutkami

Pak také v bodů různé zazněla z úst starosty zajímavá informace ohledně záměru obce zřídit od příštího roku Obecní policii. Údajně jde o reakci na nějaký konflikt s cizími pracovníky na území obce. Říkal to tak, jako bychom všichni věděli, o co jde, ale nevšiml jsem si v Návsi žádného komentáře odkazujícího na tuto událost a ani ze sousedů nikdo neví, o čem byla řeč. Pak si od tohoto kroku starosta slibuje, že „konečně zatočí s těmi prostitutkami u motorestu“. Mohlo by se zdát, že se jedná o další marnivost našeho starosty, neboť každému je jasné, že pravomoci obecní policie končí na hranici katastru. To znamená, že pokud dámy přejdou za most, bude jim obecní policie z Vejprnic k smíchu.

Ovšem v kontextu toho, co se v obci plánovaně a dlouhodobě děje, si spíš myslím, že se jedná o přípravu na velké problémy, které se dají očekávat v souvislosti se zahájením provozu překladiště na poli za hřištěm, kde jsme již všichni mohli zaznamenat přípravy na začínající výstavbu. O tom, že se nebude jednat o provoz s vysokou přidanou hodnotou a že tam budou tedy pracovat především agenturní zaměstnanci bůhví odkud, není třeba vést dlouhou diskuzi. A musím přiznat, že bych se rád v tomto pletl, protože zkušenosti z nedalekého Stříbra hovoří za všechno. Stříbro má 7 500 obyvatel a navíc odhadem 2 500 agenturních dělníků, kteří si po nocích užívají veselic tak, jak jsou zvyklí ze své domoviny. Nutno dodat, že k velké nevoli místních obyvatel, kteří se již bojí po setmění vycházet do ulic.

Ale i toto má starosta již zřejmě vymyšlené. Jménem Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje uzavřel totiž s Plzeňským krajem smlouvu o studii proveditelnosti projektového záměru „Welcome centra“, tedy v překladu něco jako „Vítací centrum“ nebo „Vítačské centrum“. Sám jsem zvědavý, co bude výsledkem této studie.

Mgr. Karel Filipčík

Komentáře nejsou povoleny.