Územní plán – změna č.2

Dne 23.6.2015 proběhlo od 16:00 v sále Formanky veřejné projednání změny číslo 2 územního plánu. Na ten samý den, hodinu i místo bylo svoláno veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Nutno říci, že tak důležité jednání proběhlo bez nějakého zvýšeného zájmu veřejnosti, nepochybně díky naprosto tragické prezentaci tohoto důležitého dokumentu veřejnosti vedením obce. Prezentace byla téměř nulová. V poslední Návsi byla pozvánka na zasedání v pouze jedné větě. Slušelo by se do tohoto obecního občasníku věnovat rozhodně více prostoru tak důležité věci, jakým bezesporu územní plán je. Takto se může zdát, jakoby hlavním představitelům obce nešlo vůbec o to, aby se o územní plán někdo zajímal.

Tak tedy přejděme rovnou k věci. Původní zadání odsouhlasené zastupitelstvem vzniklo v roce 2013 a obsahovalo dva body:

 • Vymezení cykolstezek
 • Úprava ploch občanské vybavenosti

A výsledek?

 • Vymezení cyklotras
 • Vymezení občanské vybavenosti v prostoru bývalé cementárny
 • Vymezení občanské vybavenosti na poli po levé straně při výjezdu na Plzeň
 • Vymezení smíšeného území na tom samém poli
 • Nahrazení cca 100 hektarů lesa za ostatní krajinnou zeleň včetně několika hektarů polí mnoha vlastníků
 • Bydlení čisté hned za hřbitovní zdí
 • Bydlení čisté – další rozšíření dříve schváleného bydlení čistého o „proužek“ pole směrem na Křimice
 • Úprava plochy lehké průmyslové výroby v lokalitě u benzínové stanice Zátiší
 • Zavedení lokálního biokoridoru na pozemcích starosty obce (posed v poli po pravé straně při výjezdu na Tlučnou)

Projektoval INGEM

Na úvod představil projektant (ze společnosti Ingem) jednotlivé návrhy změn. Poté následoval prostor pro diskuze a otázky.

Zajímalo mě zejména bydlení čisté u hřbitova (louka nad hřbitovní zdí), jak to celé vzniklo a zda je to ve veřejném zájmu. Reakce se obratem chopil starosta, který ve stručnosti obhajoval změnu tak, že tam mohl být třeba supermarket nebo něco jiného, protože to byla plocha občanské vybavenosti a tak z toho raději uděláme bydlení čisté, aby tam ten supermarket nebyl! Já rozhodně zastávám názor, že tato plocha by měla zůstat plochou občanské vybavenosti pro budoucí možnost rozšíření hřbitova nejen z důvodu předvídatelného nárůstu obyvatel obce, ale také s ohledem na blízkost památného místa Suchý důl, kde bylo za války nacisty popraveno mnoho lidí. Bydlení čisté u hřbitova považuji za nemorální a nemravné. Nechápu, jak někdo může vůbec takovou změnu navrhovat a jak jí zástupce obce může podporovat!

Znehodnotíme 100 hektarů lesa

Dále mě zajímalo, proč chceme z ničeho nic zrušit obrovskou plochu hospodářských lesů a udělat z ní plochu ostatní veřejné zeleně. Je třeba připomenout, že vlastníci lesů by měli v tomto případě podle zákona právo na odškodnění, které odhaduji v řádech milionů korun, které by musela zaplatit obec. Na to se ozvali někteří vlastníci dotčených lesů, kteří byli přítomni (zejména pan Lobkowicz) a vyjádřili se, že o takovém návrhu vůbec nevěděli a že s ním rozhodně nesouhlasí. Starosta nato přítomným až na místě vysvětlil, že „to byla tisková chyba (!!!)“ v projektu a že toto tam nemá vůbec být! Zde se ukázalo, že veřejnost byla sezvána k projednání projektu, který vykazuje chyby a to nemalého rozsahu!

Celé to ukončil jeden pán, dotčený navrhovanou změnou tím, že prohlásil, že chodil do první třídy v roce 1941 a že pamatuje, jak jejich rodinu okradli nejdříve fašisti, pak je okradli komunisti a dneska … “ nám ani nedáte vědět, že nám chcete provést takovouto věc“. Moudrý pán. Už už to vypadalo, že řekne něco v tom smyslu, že je chce zas někdo okrást, ale to by si mohl vykoledovat nějaké to trestní oznámení a spoustu problémů.

A jak bych si představoval celý postup já?

Vyhlášení zamýšlené změny územního plánu
Sběr návrhů na změny od majitelů pozemků a jejich postupné zveřejňování na webu obce včetně navrhované finanční spoluúčasti jednotlivých navrhovatelů na projektu ÚP.
Dostatečný prostor pro veřejnou diskuzi o všech navrhovaných změnách. Časopis Náves by měl být prvním informačním kanálem, podrobnosti pak na webu včetně anket, apod.
Projednání na Zastupitelstvu obce s adekvátní publicitou
Schválení změny zastupitelstvem obce
Pak další formální kroky dle zákona
Územní plán je zásadní dokument, který slouží obci jako hlavní nástroj v ovlivňování budoucího vzhledu a rozvoje obce. Měl by zohledňovat urbanistickou studii vypracovanou odborníky. Změna územního plánu ve Vejprnicích je velice špatně odvedená práce po stránce projektové a také obsahové. O navrhovaných změnách se nikdo neobtěžoval seznámit zastupitele, veřejná diskuze neproběhla. Komunikace s veřejností a s majiteli dotčených pozemků, kterým se zasahuje do jejich vlastnických práv, je nulová. Změna územního plánu č. 2 tak, jak je nyní navržena, prosazuje zejména soukromé zájmy nad zájmy veřejné. A ani jsem nezaznamenal, že by se navrhovatelé změn nějak finančně podíleli na tvorbě územního plánu.

Karel Filipčík

PS: Na odkazech níže je záznam z veřejného projednání

www.youtube.com/watch?v=c4ISgZuW-8o

Napsat komentář